Leveringsvoorwaarden

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN

Algemene Voorwaarden van Het Bakhuys + Trampoline-Kampioen + Houten-speelhuisjes (hierna: Jecor Vakbouwmarkt), gevestigd te Putten

1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Jecor Vakbouwmarkt. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van Jecor Vakbouwmarkt. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.
1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de levering- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Jecor Vakbouwmarkt behoud zich het recht voor haar levering- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.
1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Jecor Vakbouwmarkt erkend.
1.4 Jecor Vakbouwmarkt garandeert dat het geleverde product beantwoord aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

2. Levering

2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
2.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal Jecor Vakbouwmarkt bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet, danwel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.
2.3 Aan de leveringsplicht van Jecor Vakbouwmarkt zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Jecor Vakbouwmarkt geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.
2.4 Alle op de internetsites www.jecorvakbouwmarkt.nl, www.hetbakhuys.nl . www.trampoline-kampioen.nl en www.houten-speelhuisjes.com genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

3. Prijzen

3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.
3.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
3.3 Alle prijzen op de site zijn in EURO`s en inclusief 19% BTW.
3.4 Sommige producten worden op de website van Jecor Vakbouwmarkt aangeboden inclusief gratis verzending, betekent dat voor dit product er geen verder verzendkosten bij komen voor het verzenden tijdens de bestelprocedure of achteraf bij het afleveren aan de consument. De producten waarop dit van toepassing is hebben er bij vermeld staan dat het product inclusief gratis verzenden is.

4. Zichttermijn / herroepingsrecht

4.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 7 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan Jecor Vakbouwmarkt heeft teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 7 werkdagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij Jecor Vakbouwmarkt. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele ongeopende verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt Jecor Vakbouwmarkt er zorg voor dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag exclusief de berekende verzendkosten aan de afnemer wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.
4.2 Het herroepingsrecht geldt niet voor:
• diensten waarvan de uitvoering, met instemming van de consument, is begonnen voor de termijn van zeven werkdagen
• goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop de leverancier geen invloed heeft
• goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben
• voor goederen of diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, bijvoorbeeld i.v.m. hygiëne of die snel kunnen bederven of verouderen
• audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken
4.3 Het is niet mogelijk om bestelde artikelen onder rembours naar Jecor Vakbouwmarkt terug te zenden. Jecor Vakbouwmarkt zal deze artikelen te allen tijde weigeren.

5. Gegevensbeheer

5.1 Indien u een bestelling plaatst bij Jecor Vakbouwmarkt, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Jecor Vakbouwmarkt. Jecor Vakbouwmarkt houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens alleen verstrekken aan derden die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling.
5.2 Jecor Vakbouwmarkt respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.
5.3 Jecor Vakbouwmarkt heeft voor de klant of bezoeker van de website de mogelijkheid om zich via de website aan te melden voor onze nieuwsbrief. Elke nieuwsbrief bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

6. Garantie

6.1 Jecor Vakbouwmarkt garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld, en staat daarmede in voor de fabrieksgarantie van het aan u geleverde product.
6.2 De garantietermijn van Jecor Vakbouwmarkt komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. Jecor Vakbouwmarkt is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing door de afnemer, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de zaken.
6.3 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan Jecor Vakbouwmarkt) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan Jecor Vakbouwmarkt. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 2 maanden na levering aan Jecor Vakbouwmarkt schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.
6.4 Indien klachten van de afnemer door Jecor Vakbouwmarkt gegrond worden bevonden, zal Jecor Vakbouwmarkt naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Jecor Vakbouwmarkt en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, danwel (naar keuze van Jecor Vakbouwmarkt) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Jecor Vakbouwmarkt gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van Jecor Vakbouwmarkt voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.
6.5 Jecor Vakbouwmarkt is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.
6.6 Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer jegens Jecor Vakbouwmarkt in gebreke is; B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren/of bewerken. C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Jecor Vakbouwmarkt en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld; D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen;

7. Aanbiedingen

7.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.
7.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt Jecor Vakbouwmarkt zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.
7.3 Mondelinge toezeggingen verbinden Jecor Vakbouwmarkt slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.
7.4 Aanbiedingen van Jecor Vakbouwmarkt gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.
7.5 Jecor Vakbouwmarkt kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, danwel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.
7.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

8. Overeenkomst

8.1 Een overeenkomst tussen Jecor Vakbouwmarkt en een klant komt tot stand nadat een bestelling of opdracht door Jecor Vakbouwmarkt op haalbaarheid is beoordeeld.
8.2 Jecor Vakbouwmarkt behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschied onder rembours of na vooruitbetaling.

9. Afbeeldingen en specificaties

9.1 Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van Jecor Vakbouwmarkt gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

10. Overmacht

10.1 Jecor Vakbouwmarkt is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Jecor Vakbouwmarkt alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
10.3 Jecor Vakbouwmarkt behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, danwel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Jecor Vakbouwmarkt gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
10.4 Indien Jecor Vakbouwmarkt bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

11. Aansprakelijkheid

11.1 Jecor Vakbouwmarkt is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan voertuigen of andere objecten ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg onze website.

12. Eigendomsvoorbehoud

12.1 Eigendom van alle door Jecor Vakbouwmarkt aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij Jecor Vakbouwmarkt zolang de afnemer de vorderingen van Jecor Vakbouwmarkt uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van Jecor Vakbouwmarkt wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.
12.2 De door Jecor Vakbouwmarkt geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
12.3 De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
12.4 De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Jecor Vakbouwmarkt of een door Jecor Vakbouwmarkt aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin Jecor Vakbouwmarkt haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.
12.5 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht Jecor Vakbouwmarkt zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
12.6 De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan Jecor Vakbouwmarkt.

13 Annuleren van de bestelling

13.1 Het annuleren van de bestelling door de klant kan op elk gewenst moment plaatsvinden tot het moment dat het pakket ter verzending is aangeboden aan de vervoerder. De kosten die Jecor Vakbouwmarkt in rekening brengt voor het op verzoek van de klant annuleren van de bestelling, zijn 10 % van het aankoopbedrag met een minimum van € 12,50. Dit bedrag zal in mindering worden gebracht op het door Jecor Vakbouwmarkt aan de klant terug te betalen factuurbedrag.
13.3 De annulering wordt in gang gezet nadat Jecor Vakbouwmarkt de schriftelijke annulering van de klant, aan de klant heeft bevestigd. Tot het moment dat de schriftelijke annulering door Jecor Vakbouwmarkt ontvangen en aan de klant bevestigd is, heeft Jecor Vakbouwmarkt het recht de bestelling te verzenden aan de klant. Terugbetaling dient wettelijk plaats te vinden binnen 30 dagen na het annuleren van de bestelling maar Jecor Vakbouwmarkt streeft er naar om de betalingen binnen 3 werkdagen te restitueren (minus de annuleringskosten).
13.4 Een bestelling wordt automatisch geannuleerd door Jecor Vakbouwmarkt als er geen betaling heeft plaatsgevonden binnen 14 dagen na het plaatsen van de bestelling. Uiterlijk 5 werkdagen na het plaatsen van de bestelling zal Jecor Vakbouwmarkt via e-mail een betalingsherinnering sturen naar de klant. Indien hierop geen reactie komt van de klant, hetzij telefonisch of schriftelijk, hetzij door het doen van de betaling, zal de bestelling binnen 14 dagen na besteldatum worden geannuleerd door Jecor Vakbouwmarkt.
13.5 Artikel 13.4 van deze algemene voorwaarden is van toepassing tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

14. Toepasselijk recht/bevoegde rechter

14.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
14.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Jecor Vakbouwmarkt en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het dichtsbijzijnde arrondissement bij Putten kennis, tenzij Jecor Vakbouwmarkt er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.


 

© 2011 - 2024 HOUTEN - SPEELHUISJES . COM | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel